klaster16.jpg

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

Liturgie - služby

svitek
.
ovecky

Texty

VNITŘNÍ SVOBODA PODLE TEREZIE Z AVILY

Čtvrtek, 09 Červenec 2015 21:16

 Vnitřní svoboda podle Terezie z Avily

 David Peroutka

 

 Zkratky Tereziiných děl:

CV – Cesta dokonalosti (Valladolid)

CE – Cesta dokonalosti (El Escorial)

D – Dopisy

H – Vnitřní hrad

KZ – Kniha o zakládáních

R – Duchovní relace

Ž – Kniha života

 

 Vnější a vnitřní svoboda

Velká španělská mystička sv. Terezie od Ježíše (narozena jako Teresa de Ahumada 28. 3. 1515) prožila dlouhou řadu let (1535–1562) v karmelitánském klášteře Encaranción a po té se až do své smrti roku 1582 věnovala zakládání reformovaných klášterů – dává vznik řádu bosých karmelitek a bosých karmelitánů. Její spisy dýchají čímsi, co v přítomné studii shrnu do pojmu „vnitřní svoboda“. Než se pokusím tento termín upřesnit, začnu tak trochu ex abrupto několika doklady Tereziiny typické svobodomyslnosti. Nejprve tři úryvky z jejích dopisů svému příteli a spojenci v díle reformy, bosému karmelitánu Jeronýmu Graciánovi. První ukázka činí patrným Tereziin odpor vůči přílišnému legalismu:

Celý článek...

 

ŠŤASTNÁ VINA PODLE TEREZIE Z AVILY

Čtvrtek, 09 Červenec 2015 21:10

 Šťastná vina podle Terezie z Avily

David Peroutka

 

 Zkratky Tereziiných děl:

CV – Cesta dokonalosti (Valladolid)

H – Vnitřní hrad

KZ – Kniha o zakládáních

P – Rozjímání o Písni písní

Ž – Kniha života

 

Letošní jubilantka, španělská mystička sv. Terezie od Ježíše (narozena jako Teresa de Ahumada dne 28. 3. 1515) nám svými spisy zprostředkovává své hluboké, na životní zkušenosti založené chápání vztahu mezi Bohem a člověkem. Přítomná studie chce ukázat, v jaké míře je Tereziina duchovní cesta konkrétní zkušeností velké křesťanské pravdy o vině, která může a má být šťastnou (felix culpa), neboť díky ní může člověk výsostným způsobem poznat Boží lásku.

Celý článek...

 

Slova rozloučení s Ivem Rubíkem

Pondělí, 02 Prosinec 2013 01:00

Text bývalého převora slánského kláštera P. Petra Glogara u příležitosti posledního rozloučení s RNDr. Ivem Rubíkem, starostou města Slaný, který zemřel 25. listopadu 2013. Rozloučení se konalo v klášteře 29. listopadu 2013, za obrovské účasti asi 600 lidí, kteří zcela zaplnili velký refektář, chodby kláštera a někteří zůstali na nádvoří před kostelem.

Celý článek...

   

Četba Knihy o zakládáních

Středa, 12 Říjen 2011 01:00

Nabízíme vám návrh rozložení roční četby Knihy o zakládáních svaté Terezie z Avily, na jejíž pětisté výročí narození se touto četbou připravujeme - zde... Více o výročí a přípravě zde...

 

O významu relikvií

Pondělí, 20 Červen 2011 01:00

Martin Chleborád ocd

Pokud si chceme přiblížit význam relikvií, tak se musíme vrátit do dob starého Říma, prvních křesťanských mučedníků a katakomb…

Nejdříve si ale připomeňme, co slovo relikvie znamená: je z latinského slova zbytek nebo ostatek. Tedy v našem případě se tím míní tělesné pozůstatky mučedníka nebo jiného svatého. V širším slova smyslu i věci, které jsou s ním nějak spojeny jako např. nástroje umučení (ty se pak v ikonografii stávají atributem mučedníků), oděv atd. a rovněž předměty (hlavně látky), které byly ve styku s tělem mučedníka (brandeum, kontaktní relikvie).

Celý článek...

   

Krize víry a duchovního života ve světle karmelitánské spirituality.

Neděle, 19 Červen 2011 01:00

P. Jan Poříz ocd

Některé aspekty „temné noci“ podle svatého Jana od Kříže  

Článek je převzat z Teologických textů

V této práci bych se chtěl pokusit nastínit význam, a především způsob prožívání, jedné z etap na cestě duchovního růstu, kterou svatý Jan od Kříže nazývá temná noc. Úmyslem je tedy pojednat téma převážně z pastoračního hlediska, které je vlastní i samotnému světci. Hned v úvodu komentáře ke spisu Výstupu na horu Karmel, uvádí důvod, pro nějž se chopil pera: „Pohnula mě k tomu (…) důvěra, kterou mám k Pánu, že mi pomůže něco o tom povědět, protože to mnoho duší velmi potřebuje. Vydají se na cestu ctnosti a náš Pán je chce uvést do temné noci, aby jí prošly k božskému sjednocení, ale ony nepostupují vpřed; někdy proto, že do ní nechtějí vstoupit nebo se do ní nechat uvést; někdy proto, že si nerozumějí, a že jim chybějí vhodní a bystří vůdcové, kteří by je dovedli až na vrchol.“

Celý článek...

 

Manželství a sexualita u sv. Augustina

Neděle, 19 Červen 2011 01:00

P. Jan Poříz ocd

Převzato se svolením z Teologických textů.

Pojednat na několika stranách o pohledu sv. Augustina na manželství není snadné, neboť je to téma ke kterému se on sám opakovaně vracel a svůj pohled dotvářel a v některých dílčích bodech i výrazně měnil. I samotné dílo „O dobru manželství“, z kterého budu zvláště čerpat, protože představuje určitou syntézu daného tématu, vykazuje zřejmý „boj“ autora o uchopení vyvážené pozice o zásadně dobrém manželství a zlé žádostivosti, která ho neustále ohrožuje.

Celý článek...

   

Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100