klaster13.jpg

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

Texty

Ó noci, tys mě vedla

Úterý, 06 Březen 2018 11:33

David Peroutka

Španělský světec Jan od Kříže (1542–1591), duchovní otec Řádu bosých karmelitánů, nabízí ve svých dílech velmi bohatý a ucelený výklad mystického života. Jeho nejproslulejším pojmem je nicméně sousloví „temná noc“, jež se vztahuje k těžkým etapám na cestě víry. Tento termín se stal v současnosti takřka obecným majetkem, používají jej příležitostně teologové i laici, psychologové i hlasatelé mimokřesťanských spiritualit. Proč tato soudobá popularita?

Celý článek...

 

Abrahámova vůle k oběti (Gn 22,1–18)

Úterý, 06 Březen 2018 10:56

David Peroutka

Vraťme se nejprve v čase k prvnímu, „povolávajícímu“ Božímu pokynu Abramovi: „Vyjdi ze své země, ze svého rodiště, z domu svého otce“ (Gn 12,1). Tehdy se budoucí patriarcha musel doslova vytrhnout a vykořenit z náboženské kultury, v níž vyrostl – a tou ovšem bylo mnohobožství. Příběhem o Abrahamově povolání je naznačen milník lidských duchovních dějin: rodí se monoteismus. Na Abrahama v tomto smyslu navazuje nejen jeho izraelské potomstvo, ale i křesťanství (a islám). Abraham je naším otcem ve víře (viz Řím 4, srov. Žid 11,1–3.8–10).

Celý článek...

 

VNITŘNÍ SVOBODA PODLE TEREZIE Z AVILY

Čtvrtek, 09 Červenec 2015 21:16

David Peroutka

Vnitřní a vnější svoboda

Velká španělská mystička sv. Terezie od Ježíše (narozena jako Teresa de Ahumada 28. 3. 1515) prožila dlouhou řadu let (1535–1562) v karmelitánském klášteře Encaranción a po té se až do své smrti roku 1582 věnovala zakládání reformovaných klášterů – dává vznik řádu bosých karmelitek a bosých karmelitánů. Její spisy dýchají čímsi, co v přítomné studii shrnu do pojmu „vnitřní svoboda“. Než se pokusím tento termín upřesnit, začnu tak trochu ex abrupto několika doklady Tereziiny typické svobodomyslnosti. Nejprve tři úryvky z jejích dopisů svému příteli a spojenci v díle reformy, bosému karmelitánu Jeronýmu Graciánovi. První ukázka činí patrným Tereziin odpor vůči přílišnému legalismu:

Celý článek...

   

ŠŤASTNÁ VINA PODLE TEREZIE Z AVILY

Čtvrtek, 09 Červenec 2015 21:10

David Peroutka

Španělská mystička sv. Terezie od Ježíše (narozena jako Teresa de Ahumada dne 28. 3. 1515) nám svými spisy zprostředkovává své hluboké, na životní zkušenosti založené chápání vztahu mezi Bohem a člověkem. Přítomná studie chce ukázat, v jaké míře je Tereziina duchovní cesta konkrétní zkušeností velké křesťanské pravdy o vině, která může a má být šťastnou (felix culpa), neboť díky ní může člověk výsostným způsobem poznat Boží lásku.

Celý článek...

 

Slova rozloučení s Ivem Rubíkem

Pondělí, 02 Prosinec 2013 01:00

Text bývalého převora slánského kláštera P. Petra Glogara u příležitosti posledního rozloučení s RNDr. Ivem Rubíkem, starostou města Slaný, který zemřel 25. listopadu 2013. Rozloučení se konalo v klášteře 29. listopadu 2013, za obrovské účasti asi 600 lidí, kteří zcela zaplnili velký refektář, chodby kláštera a někteří zůstali na nádvoří před kostelem.

Celý článek...

   

O významu relikvií

Pondělí, 20 Červen 2011 01:00

Martin Chleborád ocd

Pokud si chceme přiblížit význam relikvií, tak se musíme vrátit do dob starého Říma, prvních křesťanských mučedníků a katakomb…

Nejdříve si ale připomeňme, co slovo relikvie znamená: je z latinského slova zbytek nebo ostatek. Tedy v našem případě se tím míní tělesné pozůstatky mučedníka nebo jiného svatého. V širším slova smyslu i věci, které jsou s ním nějak spojeny jako např. nástroje umučení (ty se pak v ikonografii stávají atributem mučedníků), oděv atd. a rovněž předměty (hlavně látky), které byly ve styku s tělem mučedníka (brandeum, kontaktní relikvie).

Celý článek...

 

Krize víry a duchovního života ve světle karmelitánské spirituality.

Neděle, 19 Červen 2011 01:00

P. Jan Poříz ocd

Některé aspekty „temné noci“ podle svatého Jana od Kříže  

Článek je převzat z Teologických textů

V této práci bych se chtěl pokusit nastínit význam, a především způsob prožívání, jedné z etap na cestě duchovního růstu, kterou svatý Jan od Kříže nazývá temná noc. Úmyslem je tedy pojednat téma převážně z pastoračního hlediska, které je vlastní i samotnému světci. Hned v úvodu komentáře ke spisu Výstupu na horu Karmel, uvádí důvod, pro nějž se chopil pera: „Pohnula mě k tomu (…) důvěra, kterou mám k Pánu, že mi pomůže něco o tom povědět, protože to mnoho duší velmi potřebuje. Vydají se na cestu ctnosti a náš Pán je chce uvést do temné noci, aby jí prošly k božskému sjednocení, ale ony nepostupují vpřed; někdy proto, že do ní nechtějí vstoupit nebo se do ní nechat uvést; někdy proto, že si nerozumějí, a že jim chybějí vhodní a bystří vůdcové, kteří by je dovedli až na vrchol.“

Celý článek...

   

Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100